top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Afspraken

Artikel   7 - Verplichtingen van de ondernemer

Artikel   8 - Verplichtingen van de consument

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Betaling

Artikel 11 - Verwachtingen

Artikel 12 – Onvoldoende resultaat MHP

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14 - Geschillen

Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 2. : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 3. : de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 4. : kalenderdag;

 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 6. : een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 8. : de natuurlijke of rechtspersoon die producten behandelingen en producten aanbiedt.

 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

INKD CLINIC
Adres: Christoffelkruid 20, 3068 RD te Rotterdam

E-mailadres: info@inkdclinic.nl

KvK-nummer: 68396554
Btw-identificatienummer: NL001133247B12


Hierna te noemen de ondernemer.

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument.

 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De overeenkomst komt ook tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.

 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 3. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.

 

Artikel 6 – Afspraken

 1. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.

 2. De afspraken kunnen tot 48 uur van tevoren geannuleerd of verplaatst worden door de consument via de afspraakbevestiging dat per e-mail is verstuurd.

 3. Binnen de 48 uur voor de geplande afspraak kan deze niet meer geannuleerd of verzet worden. Er wordt 50% van het te betalen bedrag van de behandeling bij de consument in rekening gebracht.

 4. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, zullen er geen kosten in rekening worden gebracht mits door middel van documenten aangetoond kan worden dat er daadwerkelijk sprake is van overmacht.

 5. Indien de consument meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt mag de ondernemer de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de consument door berekenen.

 6. Indien de consument meer dan 15 minuten te laat is zal de afspraak ter plekke geannuleerd worden en wordt 25% van het te betalen bedrag van de behandeling bij de consument in rekening gebracht.

 7. Als de consument een contra-indicatie heeft en toch een afspraak boekt zonder doktersverklaring te kunnen overhandigen tijdens de afspraak zal de afspraak ter plekke geannuleerd worden en wordt 25% van het te betalen bedrag van de behandeling bij de consument in rekening gebracht.

 8. Indien de consument in het te behandelen gebied oude MHP heeft dat elders geplaatst is dient er eerst een foto opgestuurd te worden naar info@inkdclinic.nl zodat er beoordeeld kan worden of een cover up mogelijk is en over gegaan kan worden tot behandeling. Boekt de consument toch een afspraak in zonder overleg met de ondernemer zal de afspraak ter plekke geannuleerd worden en wordt 50% van het te betalen bedrag van de behandeling in rekening gebracht bij de consument.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de ondernemer

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.

 2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.

 3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes uitgegeven door het HBA.

 4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.

 

Artikel 8 - Verplichtingen van de consument

 1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.

 2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft.


Artikel 9 - De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 2. Indien de consument de afspraak verzet met minimaal 6 weken en in de tussentijd een prijsverhoging heeft plaatsgevonden, zal de consument door de ondernemer op de hoogte worden gebracht en heeft de consument op dat moment de keuze om de afspraak te annuleren. Als de afspraak niet wordt geannuleerd gaat de consument akkoord met de prijsverhoging en zal dit bedrag in rekening gebracht worden.

 

Artikel 10 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan na het leveren van de dienst.

 2. De ondernemer kan de consument verplichten om bij het maken van een afspraak direct een aanbetaling te voldoen. Het resterende verschuldigde bedrag dient na het leveren van de dienst te worden voldaan.

 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 4. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

 5. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van de totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht.

 6. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 11 – Verwachtingen

 1. Om verkeerde verwachtingen te voorkomen dient de consument naar het portfolio te kijken van de ondernemer. Deze staat gepubliceerd op de website en social media zoals Instagram en Facebook. Kiest de consument voor een techniek of stijl welke niet wordt aangeboden door de ondernemer, zal de behandeling worden gestaakt en wordt er 25% van  het te betalen bedrag van de behandeling in rekening gebracht.

 2. MHP- Tijdens het voortekenen wordt de vorm bepaald. De consument dient er rekening mee te houden dat dit de uitlijnen zijn en het uiteindelijke resultaat fijner en minder hard zal zijn. Nadat de consument akkoord heeft gegeven op de vorm start de ondernemer met het pigmenteren. De kleur en vorm zijn nog niet in hun eindfase. Het uiteindelijke resultaat zal pas na 2 weken zichtbaar zijn

 3. Meerdere sessies zijn standaard nodig na een eerste nieuwe behandeling. Deze vindt plaats na 2 tot 3 weken. Mocht er meer dan 6 tot 8 weken tussen zitten omdat de ondernemer geen eerdere plek aan kan bieden komen er geen extra kosten bij, bovenop de kosten voor een volgende sessie. Is de consument zelf niet in staat binnen 6 tot 8 weken op de nabehandeling te komen, wordt er voor de nabehandeling een extra bedrag van €50,- in rekening gebracht.

 4. Indien de consument kleine aanpassingen wilt kan dit enkel tijdens de volgende standaard sessies uitgevoerd te worden. Hierna dient er minimaal 3 weken tussen een volgende behandeling plaats te vinden en zullen er extra kosten zijn.

 5. De consument dient zich aan de nazorg te houden. Het uiteindelijke resultaat valt niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer indien de consument zich niet aan de juiste nazorg houdt. De ondernemer herkent verandering van pigment door zon/zonnebank en andere invloeden.

 6. Indien de consument niet tevreden is met het uiteindelijke resultaat omdat deze van mening is veranderd over de kleur of vorm zullen er extra kosten in rekening gebracht worden om dit te herstellen indien mogelijk. Bij de eerste behandeling is de klant akkoord gegaan met de vorm voordat de ondernemer over is gegaan tot pigmenteren.

 7. De ondernemer behoudt het recht om behandeling van consumenten te weigeren wanneer bij de intake blijkt dat de ondernemer niet aan de wensen van de consument kan voldoen.

 

Artikel 12- Onvoldoende resultaat MHP

 1. Pigment kan soms minder goed worden opgepakt in de huid van de consument. Dit kan verschillende oorzaken hebben waar de ondernemer geen invloed op heeft. De ondernemer zal de techniek hierop aanpassen om alsnog het gewenste resultaat te behalen. In bijna alle gevallen lukt dat. In enkele zeldzame gevallen lukt het niet en verliest de huid het pigment gedeeltelijk of volledig.

 2. Tijdens de nabehandeling zal geprobeerd worden om het pigment wederom in de huid te krijgen. Wanneer na volledige genezing na alle afgesproken sessies blijkt dat er nog een behandeling nodig is om enkele plekjes op te vullen dan dient er een nabehandeling ingepland te worden. Dit wordt in rekening gebracht en is niet kosteloos.

 3. In uitzonderlijke gevallen waarbij het pigment volledig loslaat wordt 50% van het betaalde bedrag teruggestort. Dit geldt alleen in de gevallen dat het pigment nergens is opgenomen door de huid.

 

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoordt. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
1. Met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.

bottom of page